پرداخت صدقه

تذکر: پرداخت صدقات شامل فطریه، کفاره روزه، خمس و زکات نمی باشد و مبلغ صدقه در امور خیریه و فرهنگی هزینه می شود.

مبلغ صدفه به ریال :

نام و نام خانوادگی:

 

پرداخت صدقه-آنلاین